Pravila

English Deutsch [German] Español [Spanish] Français [French] Русский [Russian] Türkçe [Turkish] Româna [Romanian]
العربية [Arabic] 中文 [Chinese] 日本語 [Japanese] Italiano [Italian] Português [Portuguese] Česky-Slovensky [Czech-Slovak] Polski [Polish]

CQ World-Wide WPX Contest 2012

SSB: 24./25. ožujak 2012.    CW: 26./27 . svibanj 2012

Početak: 0000 UTC subota Kraj: 2359 UTC nedjelja

I. Cilj: Održati što više veza s radioamaterima širom svijeta i što više prefiksa za vrijeme trajanja natjecanja.

II. Trajanje natjecanja: 48 sati. Postaje u kategorijama jedan operator mogu raditi najviše 36 od 48 sati – vrijeme odmora mora biti minimalno 60 minuta bez veze u logu. Postaje u kategorijama više operatora mogu raditi svih 48 sati.

III. Opsezi: Radi se samo na 1.8, 3.5, 7, 14, 21 i 28 MHz uz poštivanje band plana.

IV. Uvjeti natjecanja za sve kategorije:

(a) Svi sudionici trebaju raditi u okvirima svoje odabrane kategorije bez nedozvoljenih pomagala. Sudionik može koristiti samo vlastitu pozivnu oznaku za poboljšanje svog rezultata.

(b) Jedna pozivna oznaka može se koristiti samo u jednoj natjecateljskoj kategoriji.

(c) Sudionici u ovom natjecanju ne smiju prijeći maksimalnu dozvoljenu snagu po svojoj licenci ili ograničenje snage u okvirima svoje odabrane kategorije, što god je manje na bilo kojem opsegu. Snaga se mjeri na izlazu iz odašiljača.

(d) Samospotiranje ili traženje drugih postaja da vas spotiraju nije dozvoljeno.

(e) Uporaba drugih sredstava alarmiranja za ostvarenje veza osim radio uređaja je ograničeno na kategorije: jedan operator – Assisted i više operatora. Pod drugim sredstvima podrazumijeva se uporaba: DX clustera, paketa, u lokalu ili daljinski upravljani dekoder za pronalaženje frekvencije i pozivnih oznaka (napr. CW skimmer)Skimmer (u lokalu ili preko Interneta), Internet chat rooms ili web stranice te dogovori koji uključuju druge osobe.

(f) Sav rad mora se odvijati s jednog mjesta. Odašiljači i prijamnici moraju biti locirani u krugu dijametra 500 metara ili u okviru granica posjeda nositelja licence, što god je veće. Sve antene moraju fizički biti povezane žicama na odašiljače i prijamnike koje koristi sudionik

(g) Ukoliko sudionik koristi postaju na daljinsko upravljanje (remote station) lokacija postaje je određena fizičkom lokacijom odašiljača, prijamnika i antena. Postaja na daljinsko upravljanje treba poštovati sva ograničenja postaje i odabrane kategorije.

V. Kategorije sudionika:

A. Kategorije jedan operator: Sve funkcije u radu na postaji i logiranju obavlja jedna osoba (operator). Dozvoljen je samo jedan signal odašiljača u bilo kom vremenskom odsječku. Uporaba drugih sredstava alarmiranja za ostvarenje veza pripada kategoriji jedan operator – Assisted (vidi pod slovom B. ispod).

(a) Jedan operator, velika snaga (svi opsezi ili jedan opseg): Uporaba drugih sredstava alarmiranja za ostvarenje veza nije dozvoljena. Ukupna izlazna snaga ne smije prijeći 1500 W.

(b) Jedan operator, mala snaga (svi opsezi ili jedan opseg): Uporaba drugih sredstava alarmiranja za ostvarenje veza nije dozvoljena. Ukupna izlazna snaga ne smije prijeći 100 W.

(c) Jedan operator QRP (svi opsezi ili jedan opseg): Uporaba drugih sredstava alarmiranja za ostvarenje veza nije dozvoljena. Ukupna izlazna snaga ne smije prijeći 5 W.

B. Jedan operator Assisted kategorije: Jedna osoba radi sve sama na postaji, kao operator te logiranje. Dozvoljen je samo jedan signal odašiljača u bilo kom vremenskom odsječku. Sudionici u ovoj kategoriji mogu koristiti druga sredstva alarmiranja za ostvarenje veza.

(a) Jedan operator ASSISTED, velika snaga (svi opsezi ili jedan opseg): Ukupna izlazna snaga ne smije prijeći 1500 W.

(b) Jedan operator ASSISTED, mala snaga (svi opsezi ili jedan opseg): Ukupna izlazna snaga ne smije prijeći 100 W.

C. Jedan operator Overlay kategorije: Sudionici u kategorijama jedan operator kao gore mogu poslati svoj log za neku od kategorija kao što je prikazano dolje; samo trebaju dodati liniju u naslovu Cabrillo fajla nazvanu CATEGORY-OVERLAY. U rezultatima su svi Overlay sudionici grupirani u veliku snagu i malu snagu.

(a) Tribander/antena sa samo jednim elementom (TB-WIRES): Za vrijeme natjecanja sudionik može koristiti samo jedan tribander (bilo koje vrste) za 10, 15 i 20 metarski opseg i antene s jednim elementom (dipol, vertikalka, 1 el loop i sl.) za 40, 80 i 160 metara.

(b) Novak (ROOKIE): Da bi sudjelovao u ovoj kategoriji natjecatelj može biti licenciran 3 godine i kraće. Označite godinu prve licence u polje SOAPBOX.

D. Kategorije s više operatora (svi opsezi, samo velika snaga): Više osoba može doprinijeti konačnom rezultatu za vrijeme trajanja natjecanja. Izaberite kategoriju na osnovi broja signala odašiljača. Ukupna izlazna snaga svakog odašiljanog signala ne smije prijeći 1500 W.

(a) Jedan odašiljač (MULTI-ONE): Dozvoljen je samo jedan signal odašiljanja u bilo koje vrijeme.Dozvoljeno je maksimalno 10 promjena opsega u jednom satu (od 00 do 59-te minute). Na primjer prelazak s 20 na 40 metara, a zatim nazad s 40 na 20 metara se računa kao dvije promjene opsega. Koristite samo jednu sekvencu rednih brojeva za čitav natjecateljski dnevnik.

(b) Dva odašiljača (MULTI-TWO): Dozvoljena su maksimalno dva signala odašiljanja u bilo koje vrijeme na različitim opsezima. Svaki odašiljač može raditi bilo koga. Istu postaju možete raditi samo jednoma na svakom opsegu bez obzira koji odašiljač radi vezu. U logu treba biti označeno koji odašiljač je odradio vezu (kolona 81 u Cabrillo fajlu za CQ conteste) Svaki odašiljač može napraviti maksimalno osam (8) promjena opsega u jednom satu (od 00 do 59-te minute). Na primjer prelazak s 20 na 40 metara, a zatim nazad s 40 na 20 metara se računa kao dvije promjene opsega. Koristite različite sekvence rednih brojeva za svaki opseg posebno.

(c) Više odašiljača (MULTI-UNLIMITED): Nema ograničenja broja odašiljača, ali je dozvoljen samo jedan signal (i running postaja) po opsegu u bilo koje vrijeme. Koristite različite sekvence rednih brojeva za svaki opseg posebno.

VI. Izmjena: RS(T) + redni broj koji počinje od 001 za prvu vezu. Napomena: Multi-Two i Multi-Unlimited postaje koriste razne sekvence rednih brojeva za svaki opseg posebno koji za svaki opseg počinju s 001.

VII. Bodovi:

(a) Veze između postaja na različitim kontinentima vrijede tri (3) boda na 28, 21 i 14 MHz, a šest (6) bodova na 7, 3.5 i 1.8 MHz.

(b) Veze između postaja na istom kontinentu, ali u različitim zemljama vrijede jedan (1) bod na 28, 21 i 14 MHz, a dva (2) boda na 7, 3.5 i 1.8 MHz. Izuzetak: Samo za postaje iz Sjeverne Amerike – veze između postaja u okvirima Sjeverne Amerike vrijede dva (2) boda na 28, 21 i 14 MHz, a četiri (4) boda na 7, 3.5 i 1.8 MHz.

(c) Veze između postaja u istoj zemlji vrijede 1 bod bez obzira na opseg.

VIII. Množitelji prefiksi: Prefiks množitelj je broj rađenih važećih prefiksa. Svaki prefiks se računa samo jedanput bez obzira na opseg.

(a) PREFIKS je kombinacija slova i brojeva koji čine prvi dio pozivne oznake, napr.: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, itd. Bilo koja razlika u slovu, broju ili redoslijedu istih računa se kao poseban prefiks. Postaja koja radi iz drugog DXCC entiteta mora ispred svoje pozivne oznake dodati važeći prefiks entiteta iz kojeg radi i tada je to prefiks koji se računa u natjecanju. Primjer: N8BJQ radi s otoka Wake kao N8BJQ/KH9 ili N8BJQ/NH9. KH6XXX radi iz Ohia mora koristiti ovlašteni prefiks za 8. pozivnu oblast SAD-a (/W8, /AD8, itd.). Ukoliko prefiks nema broj dodat će mu se nula () poslije drugog slova. Primjer:PA/N8BJQ postat će PA. Svim pozivnim oznakama bez broja dodijelit će se nula () poslije drugog slova da bi se formirao prefiks. Primjer: XEFTJW računat će se kao XE. Oznake /A, /E, /J, /P i druge oznake klase licence neće se računati kao prefiksi.

(b) Postaje koje rade za posebne prilike, koje nešto obilježavaju ili drugi jedinstveni prefiksi pozvane su da sudjeluju. Posebni prefiks mora biti izdan od vladine agencije za telekomunikacije (u 9A to je HAKOM).

IX. Bodovanje: Svaku postaju možete raditi jedanput na svakom od opsega, ali se prefiks množitelj računa samo jednom bez obzira na opseg.

(a) Jedan operator:

(i) Izračun za sve opsege je umnožak QSO bodova sa svih opsega s brojem rađenih različitih prefiksa.

(ii) Izračun za jedan opseg je umnožak QSO bodova s izabranog opsega s brojem rađenih različitih prefiksa.

(b) Više operatora: Izračun je isti kao za kategoriju jedan operator, svi opsezi.

X. Diplome: Samo logovi u elektronskom formatu konkuriraju za diplome.

Da bi osvojili diploma natjecatelji u kategoriji jedan operator moraju radti najmanje 4 sata. Operatori u kategoriji više operatora moraju raditi najmanje 12 sati.

(a) Plakete se dodjeljuju za vrhunske rezultate u velikom broju kategorija. Pogledajte trenutnu listu plaketa i sponzora na web stranici: http://www.cqwpx.com/plaques.htm.

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu plaketu. Postaja koja osvoji plaketu za prvo mjesto u svijetu ne može osvojiti i kontinentalnu ili regionalnu plaketu. Tu plaketu će dobiti drugi u toj kategoriji, ako broj sudionika opravdava dodjelu iste.

(b) Priznanja (diplome) dodijelit će se najbolje plasiranim postajama u svakoj kategoriji iz odjeljka pod V...

(i) U svakoj zemlji sudionika.

(ii) U svakoj pozivnoj oblasti SAD-a, Kanade, Rusije, Španjolske i Japana.

(iii) Contest direktor može odlučiti da se dodijele priznanja za drugo i treće mjesto.

XI. Natjecanje klubova: Svake godine plaketu osvaja klub s najvećim ukupnim rezultatom od poslanih logova njegovih članova. Da bi se klub pojavio u rezultatima potrebna su bar 3 loga od članova istog.

(a) Klub mora biti lokalna grupa a ne nacioanalna organizacija ili savez (kao ARRL ili DARC).

(b) Sudjelovanje je ograničeno na članove koji žive ili rade u lokalnom geografskom području (osim za DX ekspedicije koje su organizirane posebno za ovo natjecanje).

(c) Postaje u kategoriji jedan operator mogu svojim rezultatom doprinijeti samo jednom klubu. Postaje u kategorijama više operatora mogu svoj rezultat podijeliti na više klubova. Molimo vas da navedete puno ime svog kluba.

XII. Naputci za slanje logova: Logovi u elektroničkom obliku su poželjni. Logovi u elektroničkom obliku su obvezni za sve koji konkuriraju za priznanja i za sve koji koriste računalo za vođenje natjecateljskog loga.

(a) Log mora sadržavati slijedeće za svaku vezu: točno vrijeme u UTC, frekvenciju (ili opseg), pozivnu oznaku, poslani i primljeni redni broj. Log koji ne sadrži sve ove podatke će se uzeti kao checklog (log za kontrolu).

(b) Sudionici u kategorijama jedan opseg trebaju u logu imati sve veze iz natjecanja, čak ako su neke na drugim opsezima. U obzir za plasman će uzet će se samo veze s opsega koji je naznačen u zaglavlju Cabrillo fajla. Logovi u kojima su sve veze samo na jednom opsegu klasificirat će se kao sudionici samo na tom opsegu.

(c) CABRILLO fajl format je standard za logove. Za detaljna uputstva za popunjavanje zaglavlja Cabrillo fajla pogledajte na stranici: <www.cqwpx.com>.

(d) E-mail ili upload preko weba je očekivana metoda slanja logova. SSB logove u CABRILLO formatu treba poslati na ssb@cqwpx.com. CW logove u CABRILLO formatu treba poslati na cw@cqwpx.com. U liniji “Subject:” vašeg e-maila navedite samo vašu pozivnu oznaku. Upload preko weba je moguć na CQ WPX web stranici www.cqwpx.com. Svi primljeni logovi e-mailom dobit će potvrdu e-mailom. Lista primljenih logova nalazi se na stranici: CQ WPX web stranici.

(e) Naputci za elektroničke logove koji nisu u CABRILLO formatu: Ako niste u mogućnosti poslati log u CABRILLO formatu, molimo vas da kontaktirate Contest direktora za pomoć oko slanja loga u nekom drugom formatu.

(f) Naputci za papirnate logove: Papirnate logove pošaljite na adresu: CQ WPX Contest, 11 Hollis Street, Uxbridge, MA 01569 USA. Svaki papirnati log mora biti popraćen sa zbirnim listom sa rezultatom, kategorijom i imenom natjecatelja i adresom velikim tiskanim slovima.

XIII. Kršenje pravila: Kršenje pravilnika o radioamaterskim komunikacijama ili pravila ovog natjecanja; nesportsko ponašanje; ako u logu imate prevelik broj neprovjerljivih veza ili množitelja: korištenje neamaterskih vrsta komunikacija za TRAŽENJE, UGOVARANJE ili POTVRDU veza za vrijeme i poslije natjecanja bit će dovoljan razlog za diskvalifikaciju.

BILO kakva uporaba neamaterskih vidova komunikacije uključuje, ali nije ograničena samo na: telefone, e-mail, Internet, Instant Messenger, chat rooms, VoIP, ili uporaba DX clustera za TRAŽENJE, UGOVARANJE ili POTVRDU veza za vrijeme natjecanja je nesportsko ponašanje i može dovesti do diskvalifikacije.

Sudionik u čijem su logu utvrđena kršenja pravila od strane natjecateljskog povjerenstva može dobiti žuti ili crveni karton ovisno o ozbljnosti prekršaja. Ako je sudionik s više operatora ovo utječe na sve operatore koji su sudjelovali.

ŽUTI karton: Bilo koji sudionik ili operator koji dobije žuti karton ne konkurira za priznanja i biće objavljen na kraju službeno objavljenih rezultata.

CRVENI karton: Bilo koji sudionik ili operator koji dobije crveni karton ne konkurira za priznanja, biće objavljen na kraju službeno objavljenih rezultata i neće moći konkurirati za priznanja u bilo kojem natjecanju koje organizira CQ magazine na period od jedne godine, koji počnje teći danom objave kršenja pravila u CQ magazinu.

XIV. Izjava: Kada šaljete svoj log za CQ WPX Contest slažete se sa slijedećim: 1) pročitali ste pravila natjecanja i slažete se s istima, 2) radili ste u skladu s pravilima koja vrijede za radioamatere u vašoj zemlji,3) vaš log se može javno objaviti, i 4) Sva djelovanja i odluke natjecateljskog povjerenstva WPX Contesta bit će službeni i konačni.

U slučaju spora oko pravila koristi se engleska verzija.

XV. Rok za slanje logova: Logove treba poslati najkasnije do 18. travnaj 2011. za SSB dio i 20. lipnja 2011. za CW dio. Logovi poslani e-mailom ili poštom poslije ovog roka neće konkurirati za priznanja (diplome).

SSB logove pošaljite na e-mail: ssb@cqwpx.com. E-mail za CW logove je: cw@cqwpx.com. Pregledajte odgovor na e-mail koji ste dobili od robota i ako treba napravite predložene ispravke i ponovo pošaljite svoj log.

Sva pitanja vezana za WPX Contest pošaljite na e-mail WPX Contest direktora, Randy Thompson, K5ZD: k5zd@cqwpx.com.

Translated by Zlatko Maticic, 9A2EU